Eesmärgid

MTÜ eesmärgid on paika pandud põhikirjas. Sisulisteks eesmärkideks on:

1) lairiba võrgu loomine ja arendamine, sealhulgas lairibavõrgu kavandamise, planeerimise, projekteerimise ja ehitamise korraldamine sedasi, et paraneks internetiühenduse kättesaadavus Eesti Vabariigis;

2) lairiba võrgu opereerimise ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise korraldamine;

3) olenemata tehnoloogiast juurdepääsuvõrkude (sealhulgas sideteenuste osutamiseks mõeldud mastide) kavandamine, rajamine, opereerimine ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise korraldamine;

4) Ühingu liikmeteks olevate kohalike omavalitsuse üksuste territooriumitele rajatavate andmesidevõrkude ühtsetel põhimõtetel ja nende rajamise Ühinguga kooskõlastamise kaudu koordineeritud rajamine ning liikmete nõustamine sidevõrkude rajamise osas.

Täpsemalt saab MTÜ kohta lugeda põhikirjast.