Eesmärgid

Eesti Andmesidevõrgu eesmärkideks on:

1) lairiba võrgu loomine ja arendamine, sealhulgas lairibavõrgu kavandamise, planeerimise, projekteerimise ja ehitamise korraldamine sedasi, et paraneks internetiühenduse kättesaadavus Eesti Vabariigis;

2) lairiba võrgu opereerimise ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise korraldamine;

3) juurdepääsuvõrkude kavandamine, rajamine, opereerimine ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise korraldamine;

4) liikmeteks olevate kohalike omavalitsuse üksuste territooriumitele rajatavate andmesidevõrkude ühtsetel põhimõtetel ja nende rajamise Ühinguga kooskõlastamise kaudu koordineeritud rajamine ning liikmete nõustamine sidevõrkude rajamise osas.