Maaomanikule

Tehnovõrgu talumistasu

Alates 01.01.2019 reguleerib tehnorajatise talumise tasu suurust ja taotlemise korda Asjaõigusseaduse Rakendamise Seadus, millega on võimalik tutvuda Riigi Teataja vahendusel (täpsemalt §154 kuni §156).

ASV kaablivõrgu rajatiste paiknemist kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti portaalist valides menüüst Kitsenduste rakendus (kitsenduse omanik: Eesti Andmesidevõrk MTÜ).

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Taotluse esitamiseks tuleb täita Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm ning saate see elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressile info@eestiandmeside.ee.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, kuni uue taotluse esitamiseni.

Siderajatise ette näitamine maaomaniku maal

Eesti Andmesidevõrk MTÜ optilise kaablivõrgu paiknemist on võimalik näha kaardilt.

Täpsemalt saab ASV kaablivõrgu rajatiste paiknemise kohta infot Maa-ameti portaalist valides menüüst Kitsenduste rakenduse (kitsenduse omanik: Eesti Andmesidevõrk MTÜ).

Maaomanikel on võimalik tellida oma kinnistu piires ka siderajatise ettenäitamise looduses. Teenuse saamiseks tuleks pöörduda ASV võrguhaldaja Empower AS poole, kirjutades soovist e-posti aadressile haldus@eestiandmeside.ee.