Tingimused

Eesti Andmesidevõrk rendib oma võrgus välja fiiberoptilise kaabli kiude paarikaupa järgmistel üldpõhimõtetel:

 • ASV arendab ja haldab valguskaabli baasvõrku ning tegeleb valguskaabli kiu rendiga hulgi tasandi ettevõtetele (sideettevõtetele).
 • ASV ei kata kulutusi, mis on seotud kliendi liitumisega ASV baasvõrguga. Need kuuluvad kliendi kanda vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • ASV avaldab kodulehel tüüptingimused ning lepingute näidised, mis kirjeldavad ja reguleerivad kliendi ja ASV vahelisi suhteid, võrguga liitumise ning võrgu kasutamise konkreetseid tingimusi.
 • ASV avaldab kodulehel hinnakirja, millest lähtutakse teenuste osutamisel ja tööde teostamisel.
 • kõikide Klientidega sõlmib ASV eraldi kliendilepingu, kus reguleeritakse kliendisuhte osa, mida ei reguleeri tüüptingimused ja hinnakiri.
 • iga toote (kahe ühenduspunkti vaheline loogiline lõik) kohta sõlmitakse kliendiga eraldi tooteleping, mis võib olla kas tähtajaline või tähtajatu.

Tähtajalise ja tähtajatu tootelepingu peamised erinevused

Tähtajatu tooteleping:

 • Kehtib seni, kuni üks lepingu-pool soovib lepingu lõpetada. ASV peab soovist ette teatama vähemalt 12 kuud ja klient vähemalt ___ kuud.
 • Lepingu sõlmimisel tuleb tasuda ühe kuu kiu rendihind liitumistasuks.
 • Kiu rendihinnaks on kehtiva hinnakirja hind.

Tähtajaline leping:

 • Kehtib 3-7 aastat vastavalt kokkuleppele lepingu sõlmimisel.
 • Kui enne perioodi lõppu pole kumbki lepingu pool avaldanud soovi lepingut lõpetada või muuta, pikeneb leping automaatselt sama perioodi võrra samadel tingimustel.
 • Lepingut ei saa kumbki pool ühepoolselt ilma sanktsioonideta lõpetada enne lepingu perioodi möödumist.
 • Lepingu sõlmimisel liitumistasu ei rakendata.
 • Lepingus on fikseeritud maksimaalne toote hind. Kui kehtivas hinnakirjas hind langeb, siis langeb see ka tähtajalise tootelepingu kliendile, kuid hinda ühepoolselt lepingu perioodi jooksul tõsta ei saa.

Tüüptingimused ja lepingute näidised